KONTAKTI:

SIA "AstroStars"

 

Privātprakse: Rīgā, "Hotel de Rome", Kaļķu ielā 28, 4. stāvs.

 

Tālr.: + 371 28812226.


E-pasts: guna.karklina@astrologuasociacija.lv

 
Skype: guna.karklina

 

Varat man rakstīt arī: Draugiem.lv vai Facebook

 

(Konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citējot vai izmantojot kaut ko no šiem tekstiem publikācijās, lūdzu, saskaņojiet ar mani rakstiski.
Paldies par sapratni!

Kā uz­la­bot uz­ņē­mu­ma dar­bu

 

Gu­na Kār­kli­ņa, „Praktiskā Astroloģija”

 

Ne­kad nav tik slik­ti, lai lie­tas la­bā ne­va­rē­tu kaut ko da­rīt. Ja vien gri­bam un zi­nām, ko un kā. Ja arī uz­ņē­mu­ma as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir pro­ble­mā­tis­kas kom­bi­nā­ci­jas vai arī gai­dāms sa­rež­ģīts gads, vien­al­ga fak­tis­ki vien­mēr var at­rast po­zi­tī­vos mo­men­tus.

 

Ide­ālu nav

Kā jau «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sa­vās biz­ne­sa pub­li­kā­ci­jās ie­priekš rak­stī­ju­si, ide­ālā pa­mat­ho­ros­ko­pa, ide­ālās ga­da vai ide­ālās die­nas fak­tis­ki ne­maz nav. De­be­sīs vien­mēr būs kā­das sa­sprin­gtas kom­bi­nā­ci­jas, un tās tā vai ci­tā­di at­spo­gu­ļo­sies uz­ņē­mu­ma dar­bā. Sa­vu­laik as­tro­logs An­dris Račs kā­dā in­ter­vi­jā iz­tei­ca do­mu, ka pēc ie­spē­jas la­bā­ka da­tu­ma iz­vē­le ie­dod la­bā­ku ce­ļa­vē­ju, bet ne­ga­ran­tē ab­so­lū­tu veik­smi vi­su lai­ku. «Ar la­ba da­tu­ma iz­vē­li ie­spē­jams ga­ran­tēt pro­gno­zē­ja­mī­bu, to, ka lī­gu­mi tiks pil­dī­ti. Kaut gan sliņ­ķis un muļ­ķis var sa­gan­dēt arī la­bu da­tu­mu,» sa­cī­ja as­tro­logs.

Tā­tad gal­ve­nais – mē­ģi­nāt iz­da­rīt vi­su, lai jau lai­kus no­dro­ši­nā­tos, iz­man­to­tu la­bās ie­spē­jas un cen­stos iz­vai­rī­ties no ie­spē­ja­mām pro­blē­mām.

Gads, mē­ne­sis un die­na

Biz­ne­sa as­tro­lo­ģi­jā tā­pat kā cil­vē­ka per­so­nī­bas ana­lī­zē sva­rīgs ir pa­mat­ho­ros­kops. As­tro­lo­ģis­kās me­to­di­kas un pie­ejas, kā tas tiek vei­dots, ir at­šķi­rī­gas, ta­jās ne­ie­dzi­ļi­nā­si­mies, tā­pat as­tro­lo­giem ir arī sa­vi «kni­fi» un cun­ftes no­slē­pu­mi.

Ta­ču jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā uz­ņē­mu­ma pmat­ho­ros­ko­pā ir re­dza­mas fir­mas ie­spē­jas un ris­ki, un vis­pirms jā­iz­ana­li­zē tie. Nā­ka­mais sva­rī­gais so­lis – ap­lū­kot fir­mas as­tro­lo­ģis­ko ga­da cik­lu jeb so­lār­ho­ros­ko­pu. Šos pe­ri­odus bū­tu vē­lams ska­tīt ne ti­kai ga­du, bet pat di­vus vai trīs uz priekš­u, lai va­rē­tu iz­vē­lē­ties pri­ori­tā­tes un at­tīs­tī­bas stra­tē­ģi­jas. Pie­mē­ram, ja fir­ma pie­da­lās valsts vai paš­val­dī­bu pa­sū­tī­ju­mu kon­kur­sos, tad, zi­not, ka nā­ka­ma­jā ga­dā tam ir lab­vē­līgs pe­ri­ods, ie­spē­jams lai­kus sa­ga­ta­vo­ties. Vai, pie­mē­ram, ra­žo­ša­nas at­tīs­tī­bai ne­pie­cie­šams ņemt kre­dī­tu. Ša­jā ga­da cik­lā sa­ru­nām ar fi­nan­šu ie­stā­dēm ir lab­vē­līgs laiks, bet nā­ka­ma­jā ne – tas no­zī­mē, ka ar sa­ru­nām vai nu jā­pa­stei­dzas, vai tās jā­at­liek vēl uz ga­du. Tā­pat ar fi­li­āļu at­vēr­ša­nu, kad­ru sa­stā­va pa­pil­di­nā­ša­nu un per­so­nā­la iz­glī­to­ša­nu u.c. lie­tām – vē­lams iz­man­tot lab­vē­lī­gos pe­ri­odus, ne­vis iet pret strau­mi un cī­nī­ties ar grū­tī­bām.

Ban­krots «iet se­cen»

Mēdz būt uz­ņē­mu­mi, ku­ru pa­mat­ho­ros­ko­pos jau ir «ie­ko­dē­tas» pro­ble­mā­tis­kas kom­bi­nā­ci­jas, kas no­rā­da uz cī­ņu par ek­sis­ten­ci un pat ie­spē­ja­mo ban­kro­tu. To­mēr «ban­kro­ta kom­bi­nā­ci­jas» (pār­sva­rā ar blo­ķē­jo­šiem as­pek­tiem ie­sais­tās Sa­turns un Plū­tons) ne vien­mēr tie­ši to arī no­zī­mē. Vai, pre­cī­zāk sa­kot – pa­stāv ie­spē­jas mē­ģi­nāt lie­tas la­bā kaut ko da­rīt. Kā pie­mē­ru va­ru mi­nēt vie­nu ļo­ti spil­gtu ga­dī­ju­mu. Eko­no­mis­kās krī­zes «pī­ķa stun­dā» kon­sul­tā­ci­ju ap­mek­lē­ja kā­da būv­nie­cī­bas uz­ņē­mu­ma īpaš­nieks. No­za­rē bi­ja ka­tas­tro­fā­la le­jup­slī­de, tir­gus sa­bru­cis, arī uz­ņē­mu­ma as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē bi­ja pro­ble­mā­tis­kas kom­bi­nā­ci­jas, un pār­is no tām no­rā­dī­ja uz ie­spē­ja­mu ban­kro­tu. Uz­ņē­mē­jam bi­ja jā­iz­lemj – slēgt fir­mu vai mē­ģi­nāt iz­dzī­vot. Ne­rau­go­ties uz vis­no­taļ pro­ble­mā­tis­ka­jām kom­bi­nā­ci­jām, la­bi stā­vok­ļi uz­ņē­mu­ma kar­tē bi­ja sais­tī­bā ar ār­ze­mēm un jaun­āka­jām teh­no­lo­ģi­jām. Sa­ru­nā at­klā­jās, ka ir va­ri­ants no ār­val­stīm im­por­tēt Lat­vi­jā maz iz­pla­tī­tas teh­no­lo­ģis­kas ie­rī­ces. Uz­ņē­mums sā­ka strā­dāt ša­jā vir­zie­nā, un dar­bī­ba ne­bi­ja jā­iz­beidz. Ja ie­spē­jas ne­iz­man­to­tu, tad, vis­ti­ca­māk, krī­ze ne­tik­tu pār­dzī­vo­ta.

Vi­su iz­šķir kad­ri?

Ir uz­ņē­mu­mi, ku­riem kad­ru jau­tā­ju­mi ir bū­tis­ki – vai nu ar per­so­nā­lu bie­ži ro­das pro­blē­mas, tas ne­strā­dā ar pil­nu at­de­vi, la­bi sa­ga­ta­vo­tos dar­bi­nie­kus aiz­vi­li­na kon­ku­ren­ti, vai vis­pār ir grū­ti at­rast cil­vē­kus. Ta­jā pa­šā lai­kā ir uz­ņē­mu­mi, ku­riem kad­ru jau­tā­ju­mi gal­vas­sā­pes ne­sa­gā­dā, viss no­tiek da­bis­ki un bez pro­blē­mām. To­mēr fir­mas ga­du cik­los dar­bi­nie­ku jau­tā­jums lai­ku pa lai­kam ak­ti­vi­zē­jas. Ir pe­ri­odi, kad ir ie­spē­jas no­kom­plek­tēt lie­lis­ku dar­bi­nie­ku ko­man­du, ir pe­ri­odi, kad no dar­bi­nie­kiem lie­lā mē­rā at­ka­rī­ga uz­ņē­mu­ma iz­dzī­vo­ša­na. Šīs kom­bi­nā­ci­jas jā­ņem vē­rā, jo tā ie­spē­jams uz­la­bot fir­mas dar­bu. Iz­man­to­jiet la­bos ga­dus, lai vei­do­tu spē­cī­gu ko­man­du.

Uz­ma­nī­gi ar «struk­tū­rām»!

In­te­re­san­ti, ka uz­ņē­mu­mu pa­mat­ho­ros­ko­pos un ga­da cik­la kar­tēs pa­rā­dās arī in­for­mā­ci­ja, ka jā­būt uz­ma­nī­giem ar da­žā­dām valsts struk­tū­rām un lie­tas jā­tur kār­tī­bā. Tas at­tie­cas uz grā­mat­ve­dī­bu, no­dok­ļiem, dar­ba dro­šī­bu, sa­ni­tā­ra­jām nor­mām u.tml. Šā­das kom­bi­nā­ci­jas ie­spē­ja­mas gan pa­mat­ho­ros­ko­pā, gan ga­du cik­los. Ja at­tie­cī­gas kom­bi­nā­ci­jas pa­rā­dās abos, tad jā­būt īpa­ši aku­rā­tam, jo var ie­ras­ties, pie­mē­ram, dar­ba in­spek­ci­ja, ras­ties pro­blē­mas ar no­dok­ļiem, VID no­blo­ķēt kon­tu u.tml.

Tā­pat arī uz­ņē­mu­mu kar­tēs var re­dzēt sī­vu un ne­go­dī­gu kon­ku­ren­ci un pe­ri­odus, kad tā var ak­ti­vi­zē­ties. Lai at­ce­ra­mies 11.–12. de­cem­bri 2011. ga­dā, kad pēk­šņi cil­vē­ki stei­dza iz­ņemt nau­du no «Swedbank» kon­tiem. Kā­pēc tā­da aži­otā­ža ap vis­no­taļ pres­ti­žu un cie­nī­ja­mu ban­ku? Ie­priek­šē­jo lai­ku ne­ga­tī­vā pie­re­dze? Ie­spē­jams. Ta­ču tie­ši kon­krē­tā ga­da cik­lā ban­kas so­lār­ho­ros­ko­pā pa­rā­dās pēk­šņu in­tri­gu ie­spē­jas, kas tur­klāt var būt sais­tī­tas ar ne­lab­vē­ļiem aiz Lat­vi­jas ro­be­žām. Un tie­ši de­cem­bra mē­ne­ša jeb lu­nār­ho­ros­ko­pā at­kār­to­jas ne­lab­vē­ļu un ne­go­dī­gas kon­ku­ren­ces kom­bi­nā­ci­jas. Sā­kot­nē­ji Dro­šī­bas po­li­ci­ja in­for­mē­ja, ka pār­bau­da vai­rā­kas no­zie­gu­ma ver­si­jas, ne­iz­slē­dzot, ka vai­nī­gas var būt gan ci­tas ban­kas, gan vie­tē­jie uz­ņē­mē­ji, gan ār­val­stu spē­ki. Ta­ču ga­la­re­zul­tā­tā ne­kas ne­ti­ka at­klāts.

Kad ne­va­ram at­likt

Ga­da cik­lu jeb so­lār­ho­ros­ko­pu ap­lū­ko­ša­nas gal­ve­nais mēr­ķis ir iz­vē­lē­ties pēc ie­spē­jas veik­smī­gā­kus pe­ri­odus kā­dām dar­bī­bām. To­mēr skaidrs, ka uz­ņē­mums ne­var pār­traukt dar­bo­ties, lai sa­gai­dī­tu ļo­ti veik­smī­go... aiz­nā­ka­mo ga­du. Ir jā­pie­ņem lē­mu­mi, jā­pa­rak­sta do­ku­men­ti, jā­dar­bo­jas ar fi­nan­sēm.

Ja ga­da cik­lā kā­da tē­ma ir ju­tī­ga, bet at­likt to nav ie­spē­jams, tad uz­ņē­mu­ma kar­tē var mek­lēt mi­nē­ta­jām dar­bī­bām pie­mē­ro­tā­ku mē­ne­si un die­nu.

 

 *

 

UZ­ZI­ŅAI

De­bess ķer­me­ņu sim­bo­lis­kā no­zī­me biz­ne­sa as­tro­lo­ģi­jā

Sau­le – pa­ti fir­ma kā vei­do­jums, fir­mas di­bi­nā­tājs, lī­de­ris.

Tiek­ša­nās pēc at­pa­zīs­ta­mī­bas.

Mē­ness – ko­lek­tīvs, per­so­nāls, dar­bi­nie­ku liet­de­rī­ba.

Ko­lek­tī­va sta­bi­li­tā­te, kā arī dar­bi­nie­ku emo­ci­onā­lais un fi­zis­kais stā­vok­lis.

Pa­tē­rē­tā­ji un pa­tē­ri­ņa pre­ces.

Mer­kurs – starp­nieks starp fir­mas va­dī­bu un ko­lek­tī­vu, t.i., sek­re­tārs, re­fe­rents, kur­jers, ka­sie­ris.

No­rā­da uz ik­die­nas kon­tak­tiem fir­mas iek­šie­nē un uz ār­pu­si.

Sa­ru­nas, ko­man­dē­ju­mi, do­ku­men­ti, pro­jek­ti, lī­gu­mi, sa­rak­ste, pasts, in­for­mā­ci­ja, tirdz­nie­cī­ba.

Ve­ne­ra – re­ālais ka­pi­tāls, kas pie­der fir­mai. Spē­ja pie­sais­tīt nau­du.

Per­so­nā­la ra­do­šais po­ten­ci­āls un mo­rā­lā stā­ja. Dar­ba vie­tas es­tē­ti­ka un kom­forts.

Marss – fir­mas ener­ģē­tis­kais po­ten­ci­āls un ak­ti­vi­tā­te. No­rā­da uz dar­bī­bām, 
kā re­zul­tā­tā var pie­augt ap­gro­zī­jums. Spē­ja kon­ku­rēt.
Ju­pi­ters – fir­mas au­to­ri­tā­te, cil­vēks, ar ku­ra uz­ska­tiem vis­i rē­ķi­nās. Fir­mas pres­tižs un at­tīs­tī­bas ie­spē­jas.
Jaun­u tir­gu ap­gu­ve. Kre­dī­ti un ie­nā­ku­mi per­spek­tī­vā.
Fir­mas at­tie­cī­bas ar li­kum­do­ša­nu, val­stis­kām struk­tū­rām, mi­nis­tri­jām u.tml.
Sa­turns – ad­mi­nis­tra­tī­vā uz­ņē­mu­ma struk­tū­ra. Fir­mas or­ga­ni­zē­tī­ba un sta­bi­li­tā­te.]
Fi­nan­šu struk­tū­ras, kas kon­tro­lē fir­mas dar­bu, fir­mā – gal­ve­nais grā­mat­ve­dis, eko­no­mists, plā­no­ša­nas no­da­ļa.
Ilg­ter­mi­ņa lī­gu­mi, ap­dro­ši­nā­ša­na, no­dok­ļu kon­tro­les in­sti­tū­ci­jas, iz­pil­dva­ra. Rūp­nie­cis­ka ra­žo­ša­na.
Urāns – fir­mas ne­at­ka­rī­ba, ātr­a in­for­mā­ci­jas ap­ri­te, mūs­die­nī­gu teh­no­lo­ģi­ju iz­man­to­ša­na.
Spē­jas iz­man­tot jaun­ākās teh­no­lo­ģi­jas sa­vā la­bā.
Ne­gai­dī­tas si­tu­āci­jas, ne­or­di­nā­ri do­mā­jo­ši dar­bi­nie­ki, ra­ci­ona­li­zā­ci­jas priekš­li­ku­mi.
Sa­ka­ri ar ma­su in­for­mā­ci­jas lī­dzek­ļiem.
Nep­tūns – fir­mas Ahil­le­ja pa­pē­dis, vā­jā vie­ta, ne­spē­ja no­vēr­tēt ie­spē­jas un pro­duk­tī­vi dar­bo­ties.
Kļū­das un mal­di. Var sim­bo­li­zēt dar­bi­nie­ku, kurš ra­da ju­kas. Sais­tās arī ar ne­le­gā­lu biz­ne­su.
Plū­tons – īpaš­nieks, pre­zi­dents vai per­so­na, kam fir­mā ir slēp­ta, spē­cī­ga ie­tek­me.
Pie­spie­du pār­mai­ņas, re­or­ga­ni­zā­ci­ja, kar­di­nā­las pār­mai­ņas ār­ēju ap­stāk­ļu ie­tek­mē.
Ban­ku sis­tē­ma, ilg­ter­mi­ņa sais­tī­bas. Mel­nais tir­gus, krī­zes, ban­krots.
Lie­las veik­smes vai ne­veik­smes. Rūp­nie­cī­ba.
Hī­rons – fir­mas va­dī­tā­ja pa­līgs, augst­a lī­me­ņa re­fe­rents vai ju­rists.
Kad­ru da­ļas vai sa­gā­des va­dī­tājs.
Me­nedž­ments un fir­mas spē­jas at­ras­ties starp ofi­ci­ālām struk­tū­rām un krēs­las zo­nu.
At­tie­cī­bas ar kon­tro­lē­jo­šām in­sti­tū­ci­jām.
Li­ku­mu ie­vē­ro­ša­na un ap­ie­ša­na.
Aug­šup­ejo­šais Mē­ness mezgls – at­tie­cī­bas ar li­ku­mī­bas un va­ras struk­tū­rām.
Zau­dē­ju­mu at­lī­dzi­nā­ša­na.
Ja tas ir spē­cī­gi un la­bi as­pek­tēts, peļ­ņa ir re­āla vēr­tī­ba.
Le­jup­ejo­šais Mē­ness mezgls – at­tie­cī­bas ar kri­mi­nā­lām struk­tū­rām.
Ja mezgls ir spē­cī­gi un la­bi as­pek­tēts, tad fir­mai ir sta­bi­li pa­ma­ti.

Sa­ga­ta­vots pēc Krie­vi­jas as­tro­lo­ģes La­ri­sas Na­za­ro­vas «Biz­ne­sa as­tro­lo­ģi­jas».