KONTAKTI:

SIA "AstroStars"

 

Privātprakse: Rīgā, "Hotel de Rome", Kaļķu ielā 28, 4. stāvs.

 

Tālr.: + 371 28812226.


E-pasts: guna.karklina@astrologuasociacija.lv

 
Skype: guna.karklina

 

Varat man rakstīt arī: Draugiem.lv vai Facebook

 

(Konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citējot vai izmantojot kaut ko no šiem tekstiem publikācijās, lūdzu, saskaņojiet ar mani rakstiski.
Paldies par sapratni!

Mē­ness die­nas biz­ne­sā

 

Gu­na Kār­kli­ņa, „Praktiskā Astroloģija”

 

Se­nāk zi­nā­ša­nas par Mē­ness die­nu* fo­nu tik iz­man­to­tas mā­jas saim­nie­cis­ka­jiem, dār­za un lauk­saim­nie­cī­bas dar­biem. Ta­ču viss mai­nās un at­tīs­tās, un Mē­ness die­nu ka­len­dā­ri tiek pie­lā­go­ti mūs­die­nu va­ja­dzī­bām, tos­tarp arī biz­ne­sa da­rī­ša­nām

 

Pirm­ā Mē­ness die­na. Ne­plā­no­jiet sva­rī­gas tik­ša­nās, lī­gu­mu slēg­ša­nu un ne­vei­ciet ap­jo­mī­gus nau­das da­rī­ju­mus. Va­rat sa­ai­ci­nāt ko­pā ko­lek­tī­vu un ie­pa­zīs­ti­nāt ar tu­vā­ka­jiem plā­niem, ap­spriest ik­die­niš­ķus jau­tā­ju­mus, kā arī se­kot līdz­i dar­ba lai­ka ra­ci­onā­lai iz­man­to­ša­nai.

Ot­rā Mē­ness die­na. Šis ir laiks, kad spert so­li pre­tī sa­snie­gu­miem. Jū­su uz­ņē­mums var sākt re­ali­zēt jaun­u stra­tē­ģi­ju, va­rat veikt re­or­ga­ni­zā­ci­ju, mek­lēt fi­nan­sē­ju­mu pro­jek­tiem. Sva­rīgs arī iz­skaid­ro­ša­nas darbs – kat­ram dar­bi­nie­kam jā­sa­prot, kurp uz­ņē­mums vir­zās.

Tre­šā Mē­ness die­na. Lab­vē­līgs pe­ri­ods «iz­rā­vie­nam». Pa­mē­ģi­niet pa­veikt to, kas līdz šim jums nav iz­de­vies. Kon­cen­trē­jie­ties un vir­zie­ties uz mēr­ķi, ir ie­spē­jas biz­ne­sa kon­ku­ren­tus at­stāt tā­lu aiz­mu­gu­rē. Jā­būt sa­pro­to­šam un tak­tis­kam sa­skar­smē ar dar­bi­nie­kiem.

Ce­tur­tā Mē­ness die­na. Va­ja­dzē­tu maz­liet sa­ma­zi­nāt tem­pu un iz­ana­li­zēt si­tu­āci­ju. No­vēr­tē­jiet un at­bil­sto­ši at­al­go­jiet (ar uz­sla­vu vai la­bāk ar prē­mi­ju) dar­bi­nie­kus, kas de­vu­ši sa­vu ar­ta­vu uz­ņē­mu­ma uz­plau­ku­mā. Aug­lī­gas būs pār­ru­nas arī ar tiem, kas dar­bo­jas pa­sī­vi. Sva­rī­gi iz­prast, kā­pēc vi­ņi tā da­ra. La­ba die­na rek­lā­mas un mār­ke­tin­ga kam­pa­ņām.

Piekt­ā Mē­ness die­na. Pie­mē­rots brī­dis re­or­ga­ni­zā­ci­jai un biz­ne­sa plā­na ko­rek­ci­jām. Pa­stāv ie­spē­jas kaut ko mai­nīt uz la­bo pus­i, ta­ču jā­būt uz­ma­nī­giem ar do­ku­men­tiem. Veik­smī­gi ri­si­nās krī­zes si­tu­āci­jas.

Ses­tā Mē­ness die­na. Tā kā ie­priek­šē­jās die­nās tē­rēts daudz ener­ģi­jas, šo die­nu vē­lams pa­va­dīt mie­rī­gi un pie­vēr­sties dar­biem, kas ne­pra­sa lie­lu sprie­dzi. Pre­tē­jā ga­dī­ju­mā var zust uz­ma­nī­ba un pie­mir­sties kaut kas sva­rīgs. Va­ja­dzē­tu pa­ru­nā­ties ar dar­bi­nie­kiem un no­skaid­rot vi­ņu ap­mie­ri­nā­tī­bas lī­me­ni.

Sep­tī­tā Mē­ness die­na. Šai die­nai ir di­vē­jā­da da­ba, tā­pēc jā­būt ap­do­mī­giem. No vie­nas pus­es, var pa­vēr­ties jaun­as per­spek­tī­vas, no ot­ras – ne­uz­ma­nī­gas rī­cī­bas re­zul­tā­tā ie­spē­ja­mi zau­dē­ju­mi. La­bi rī­kot pār­ru­nas, sa­pul­ces un kon­fe­ren­ces, lai pār­lie­ci­nā­tu kom­pan­jo­nus. Tā­pat arī pie­mē­rots laiks rek­lā­mas un mār­ke­tin­ga pa­sā­ku­miem.

As­to­tā Mē­ness die­na. Sa­mē­rā sa­sprin­gta die­na, ta­ču ļo­ti pie­mē­ro­ta, lai pa­veik­tu līdz ga­lam to, kas nav iz­de­vies ie­priekš. Va­rat at­griez­ties pie ve­ciem pro­jek­tiem, pie­šķirt tiem jaun­u el­pu un sākt re­ali­zēt. Ne­va­ja­dzē­tu pa­rak­stīt sva­rī­gus lī­gu­mus un pie­ņemt jaun­us dar­bi­nie­kus.

De­vī­tā Mē­ness die­na. Ie­plā­no­jiet pēc ie­spē­jas ma­zāk dar­bu. Ne­va­ja­dzē­tu pa­rak­stīt sva­rī­gus do­ku­men­tus, lī­gu­mus, mak­sā­ju­ma uz­de­vu­mus. Ja tas nav ie­spē­jams, vi­su vai­rāk­kārt pār­bau­diet. Ne­ri­si­niet pro­ble­mā­tis­kus jau­tā­ju­mus, jo ie­spē­jams mal­dīgs ska­tī­jums uz si­tu­āci­jām.

Des­mi­tā Mē­ness die­na. Pie­mē­rots laiks ko­man­dē­ju­miem, it īpa­ši pie­re­dzes ap­mai­ņas pa­sā­ku­miem. Lie­tiš­ķā brau­cie­na lai­kā var iz­vei­do­ties ilg­lai­cī­gi un iz­de­vī­gi biz­ne­sa kon­tak­ti. Va­rat ri­si­nāt kre­di­tē­ša­nas vai spon­so­rē­ša­nas jau­tā­ju­mus.

Vien­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Ak­tī­vas dar­bī­bas die­na. Va­rat «pa­laist tau­tās» sva­rī­gus pro­jek­tus, kas ie­priekš la­bi iz­plā­no­ti. Kon­cen­trē­jie­ties sa­viem tie­ša­jiem pie­nā­ku­miem. Un ne­aiz­mir­stiet arī ie­klau­sī­ties in­tu­īci­jā.

Div­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Vē­lams no­stip­ri­nāt ie­gū­tās po­zī­ci­jas un pa­pla­ši­nāt zi­nā­ša­nas. Īs­tais laiks biz­ne­sa se­mi­nā­ru, kon­sul­tā­ci­ju un tre­nin­gu ap­mek­lē­ju­mam. Šo­dien arī va­ja­dzē­tu pie­vēr­sties lab­da­rī­bai un me­ce­nā­tis­mam.

Trīs­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Jā­iz­man­to sa­vas stip­rās pus­es un jā­da­ra tas, kas vis­la­bāk pa­do­das. Va­rat pie­ņemt jaun­us dar­bi­nie­kus, kas uz­ņē­mu­mā ie­nes jaun­as vēs­mas. Tā­pat arī jā­pa­rū­pē­jas par dar­bi­nie­ku kom­for­tu un dar­ba ap­stāk­ļiem.

Četr­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Ne­šau­bie­ties un ne­mai­niet stra­tē­ģi­ju, šo­dien sva­rīgs sis­te­mā­tisks darbs no­spraus­tā mēr­ķa vir­zie­nā. Jā­sa­gla­bā miers un jā­sar­gās no ne­ap­do­mī­giem rī­ko­ju­miem. Ne­drīkst iz­rā­dīt va­ru.

Piec­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Brī­niš­ķīgs laiks uz­ņē­mē­jiem, kas zi­na, ko grib. Die­nai pie­mīt spē­cī­ga ener­ģi­ja. Esiet pie­mērs sa­viem dar­bi­nie­kiem. Jā­būt uz­ma­nī­gam ar do­ku­men­tiem, jā­sar­gās pa­laist ga­rām kaut ko sva­rī­gu vai ne­ie­vē­rot kā­du ni­an­si.

Seš­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Šo­dien ne­plā­no­jiet sva­rī­gus pa­sā­ku­mus, jo īpa­ši pa­nā­ku­mi nav gai­dā­mi. Pat ot­rā­di – jo vai­rāk cen­tī­sie­ties, jo ma­zāk iz­do­sies. Tē­lai­ni iz­sa­ko­ties, sa­nāks pel­dē­ša­na pret strau­mi. Ne­esiet pra­sīgs arī pret dar­bi­nie­kiem, lai die­na rit mie­rī­gā rit­mā. Pa­rak­stiet ti­kai pa­šus ne­pie­cie­ša­mā­kos do­ku­men­tus.

Sep­tiņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Ne­pār­pū­lie­ties pats un ne­pra­siet no sa­viem pa­do­ta­jiem dar­bo­ša­nos «pēc pil­nas prog­ram­mas». Šo­dien dar­bi pra­sīs lie­lu spē­ku pa­tē­ri­ņu. To­ties ir la­ba die­na, lai sa­rī­ko­tu kor­po­ra­tī­vo pa­sā­ku­mu, ku­rā ko­lek­tīvs var sa­tik­ties ne­for­mā­lā gai­sot­nē.

As­toņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Lie­tiš­ķām sa­ru­nām rū­pī­gi jā­sa­ga­ta­vo­jas, jo šo­dien cil­vē­ki kļūst aiz­do­mī­gā­ki un, ie­spē­jams, cen­tī­sies vi­sā mek­lēt ko ne­ga­tī­vu. Va­ja­dzē­tu pie­vērst uz­ma­nī­bu per­so­nā­lam un iz­vēr­tēt kat­ra vei­ku­mu in­di­vi­du­āli.

De­viņ­pa­dsmi­tā Mē­ness die­na. Sa­rež­ģī­ta die­na biz­ne­sa da­rī­ju­miem. Ne­va­ja­dzē­tu veikt no­zī­mī­gus fi­nan­šu da­rī­ju­mus, ie­plā­not no­zī­mī­gas tik­ša­nās un pa­rak­stīt lī­gu­mus. Tā­pat arī nav vē­lams pie­ņemt jaun­us dar­bi­nie­kus. Var veikt re­or­ga­ni­zā­ci­ju, mai­nīt bi­ro­ja ap­rī­ko­ju­mu (kas no­pirkts ie­priekš) un at­brī­vot bi­ro­ju no ne­va­ja­dzī­gām man­tām. Ko­pā ar dar­bi­nie­kiem va­rat ap­spriest da­žā­du pro­blē­mu ie­spē­ja­mos ri­si­nā­ju­mus.

Div­des­mi­tā Mē­ness die­na. Pro­duk­tī­va die­na, ku­rā ie­spē­jams daudz sa­sniegt un pa­veikt, ja ie­priekš jau «ie­lik­ti pa­ma­ti». Va­rat iz­dot jaun­us rī­ko­ju­mus, slēgt lī­gu­mus, pa­rak­stīt sva­rī­gus fi­nan­šu do­ku­men­tus, pie­ņemt jaun­us dar­bi­nie­kus un pa­aug­sti­nāt ama­tā tos, kas ra­žī­gi strā­dā­ju­ši.

Div­des­mit pirm­ā Mē­ness die­na. Ja ne­slin­ko­siet, tad ir ie­spē­jas daudz pa­veikt. Gal­ve­nais – pa­rei­zi sa­da­līt pri­ori­tā­tes un ne­tē­rēt spē­kus nie­kiem. La­ba die­na, lai sa­lie­dē­tu ko­lek­tī­vu. Sa­dar­bī­bā var ras­ties ļo­ti la­bas ide­jas, tā­pēc šī die­na ir īpa­ši pie­mē­ro­ta ra­do­šam dar­bam. Jā­pie­vēr­šas kor­po­ra­tī­vās kul­tū­ras at­tīs­tī­ša­nai, bet ne­va­jag rī­kot ne­for­mā­lus pa­sā­ku­mus.

Div­des­mit ot­rā Mē­ness die­na. Ne­va­ja­dzē­tu se­vi pār­slo­got ar dar­biem, bet pie­vēr­sties fir­mas do­ku­men­tu iz­pē­tei, pār­la­sīt lī­gu­mu pro­jek­tus un pār­ska­tīt rē­ķi­nus. Pie­mē­rots laiks kva­li­fi­kā­ci­jas pa­aug­sti­nā­ša­nas pa­sā­ku­miem, kur­siem un se­mi­nā­riem, kā arī lab­da­rī­bas ak­ci­jām un spon­so­rē­ša­nai.

Div­des­mit tre­šā Mē­ness die­na. Biz­ne­sā sa­rež­ģīts pe­ri­ods. Ne­drīkst dus­mo­ties uz dar­bi­nie­kiem vai iz­rā­dīt sa­vu va­ru, tas ne ti­kai ra­dīs ne­ga­tī­vu re­ak­ci­ju, bet var arī kai­tēt re­pu­tā­ci­jai. Vi­sā­dā zi­ņā – pro­duk­tī­vam dar­bam tas par la­bu ne­nāks. Die­na pie­mē­ro­ta, lai pa­beig­tu ie­sāk­to.

Div­des­mit ce­tur­tā Mē­ness die­na. Va­rat pa­beigt dar­bus un pro­jek­tus un iz­ana­li­zēt, kāds ir re­zul­tāts, vai sa­sniegts tas, ko vē­lē­jā­ties. Dar­bo­jie­ties mie­rī­gā rit­mā.

Div­des­mit piekt­ā Mē­ness die­na. Pa­si­vi­tā­tes laiks. Ne­va­ja­dzē­tu ie­plā­not ak­tī­vu dar­bo­ša­nos. Var or­ga­ni­zēt in­ven­ta­ri­zā­ci­ju, pār­ska­tīt do­ku­men­tus un da­rīt to, kas ne­pra­sa pa­aug­sti­nā­tu uz­ma­nī­bu un kon­cen­trē­ša­nos. Ne­va­jag slēgt lī­gu­mus un pie­ņemt at­bil­dī­gus lē­mu­mus.

Div­des­mit ses­tā Mē­ness die­na. Ļau­jiet dar­biem ri­tēt ik­die­nas rit­mā un pa­vē­ro­jiet dar­bi­nie­kus. Pēc šo­dien pa­veik­tā va­rē­siet spriest par vi­ņu vēl­mi strā­dāt un lo­ja­li­tā­ti. Ne­va­jag mu­di­nāt un uz­dot jaun­us pie­nā­ku­mus.

Div­des­mit sep­tī­tā Mē­ness die­na. Jā­būt pre­cī­zam un uz­ma­nī­gam ar fi­nan­sēm, jā­sa­kār­to no­dok­ļu jau­tā­ju­mi. Ie­spē­jas at­ri­si­nāt kon­flikt­si­tu­āci­jas.

Div­des­mit as­to­tā Mē­ness die­na. Sva­rī­gu dar­bu laiks. Šo­dien var pa­rak­stīt no­zī­mī­gus lī­gu­mus un do­ku­men­tus. Pie­mē­rots brī­dis lab­da­rī­bai un me­ce­nā­tis­mam.

Div­des­mit de­vī­tā Mē­ness die­na. Ne­va­jag sākt no­zī­mī­gus dar­bus un pa­rak­stīt do­ku­men­tus. Ne­pra­siet no dar­bi­nie­kiem efek­ti­vi­tā­ti un tū­lī­tē­ju re­zul­tā­tu. Sa­rī­ko­jiet bi­ro­jā ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­nu, la­bo­jiet apa­ra­tū­ru, iz­me­tiet ne­va­ja­dzī­go. Va­rat or­ga­ni­zēt in­ven­ta­ri­zā­ci­ju.

Trīs­des­mi­tā Mē­ness die­na. Da­riet dar­bus, kas pra­sa mi­ni­mā­lu ener­ģi­jas pa­tē­ri­ņu, re­zu­mē­jiet pa­veik­to un ap­do­mā­jiet turp­māk da­rā­mo.


Iz­man­to­ti ma­te­ri­āli no mo­on.ucoz.ua

_

* Mē­ness die­na – laiks no Mē­ness lēk­ta līdz rie­tam.